اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره سایت چیست؟

ممتاز 11.1%
عالي 6.1%
خوب 9.1%
متوسط 14.1%
ضعيف 59.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله علوم پايه پزشکي ايران ( 33753 )
صفحه اصلی ( 8835 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 8045 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4770 )
آرشیو ( 4352 )
راهنمای نويسندگان ( 3467 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3216 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3200 )
آرشیو ( 3145 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره چهارم زمستان 85 ( 2967 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2824 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2793 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2789 )
فهرست مقالات جلد دهم شماره 1، پیاپی 33 - بهار 86 ( 2756 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2714 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2688 )
هيات تحريريه ( 2556 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2522 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2517 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2481 )
هيات تحريريه ( 2437 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2429 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2289 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره سوم پاییز 85 ( 2231 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره اول بهار 85 ( 2129 )

مجله علوم پایه پزشکی ایران >جلد 9، شماره 3 (پیاپی 31)  پاییز 85>خلاصه مقاله فارسی
 

مقايسه تست های عملکرد ريوی قبل و بعد از ورزش بسکتبال در بسکتباليست های حرفه ای و نيمه حرفه ای

*[1]دکتر وحيد ضيائی،[2] دکتر زهرا احمدی نژاد،[3] دکتر امير فراهی،[4] دکتر مسعود موحدی،[5] دکتر محمدعلی منصورنيا

چكيده

هدف

فعاليت فيزيکی به عنوان يک عامل ايجاد کننده برونکواسپاسم مطرح می باشد.مطالعاتی برروی تاثير سريع ورزش بر تست هاي تنفسی ورزشکاران در ساير کشورها انجام شده، با اين وجود مطالعه ای که تغييرات تست های تنفسی را در ورزشکاران بسکتباليست سالم نشان داده باشد يافت نشد. از اين رو هدف اين مطالعه بررسی تغييرات تست تنفسی بعد از ورزش در ورزشکاران حرفه ای بسکتبال و مقايسه آن با ورزشکاران
نيمه حرفه ای و غير ورزشکار مي باشد.

روش كار

در يک مطالعه آينده نگر در سال 1384 تاثير ورزش بسکتبال بر تست های تنفسی با انجام اسپيرومتری قبل و بعد از ورزش در سه گروه مورد بررسی قرار گرفت. اعضا تيم ملی بسکتبال جوانان به عنوان گروه ورزشکار حرفه ای، تيم بسکتبال دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان گروه نيمه حرفه ای و گروهی از دانشجويان غير ورزشکار به عنوان گروه غير حرفه ای انتخاب شدند. تست تنفسی با استفاده از دستگاه اسپيرولب دو، ساخت كشور ايتاليا، ارزيابی شد. قبل از فعاليت ورزشی تست پايه انجام، 6 تا 9 دقيقه پس از توقف فعاليت ورزشی نوبت دوم تست انجام شد. در گروه اول و دوم ميزان فعاليت ورزشی بسکتبال حدود 10 دقيقه و فعاليت ورزشی بسکتبال بود و در گروه غيرورزشکار فعاليت ورزشي توسط دوچرخه به مدت 9 دقيقه انجام شد.

نتايج

در مجموع 81 نفر شامل 35 نفر بسکتباليست حرفه ای، 12 نفر بسكتباليست نيمه حرفه ای و 34 فرد غير ورزشکار مورد مطالعه قرار گرفتند. ميزان FVC (forced vital capacity) در مجموع بعد از ورزش کاهش معنی داری داشت (000/0=p). هرچند تغييرات FVC در ورزشکاران حرفه اي به طور حد مرزی تفاوت نشان داد (05/0=p)، ولی تفاوت معنی داری در گروه های نيمه حرفه ای و غير ورزشکار ديده نشد. FEV1 (forced expiratory volume in 1 second) نيز در مجموع افراد مورد مطالعه کاهش معنی داری را بعد از ورزش نشان نداد ولی کاهش در گروه بسکتباليست های حرفه ای معنی دار بود (036/0=p). ساير پارامترها تغيير معنی داری نشان نداد. علي رغم تغييرات معنی دار در برخی پارامترها تمامی تغييرات کمتر از 6% بود.

نتيجه گيري

تغييرات تست های تنفسی در بسکتباليست های حرفه ای بيش از ورزشکاران نيمه حرفه ای و افراد غير ورزشکار بوده است. اين تغييرات در پارامترهای FVC و FEV1 معنی دار بود.

کلمات کليدی: تست عملکرد ريوی، اسپيرومتری، ورزشکار، بسکتبال، ورزش.1- متخصص کودکان، استاديار مرکز تحقيقات پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

* نويسنده مسئول، تلفن: 8-88630227-021 ، ziaee@tums.ac.ir

2- مختصص بيماريهاي عفوني، دانشيار گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- پزشک عمومی، پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4- فوق تخصص ايمونولوژی و آلرژی، دانشيار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

5- پزشک عمومی، محقق مرکز تحقيقات پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/01/86 ساعت 02:32

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه. کد پستی: 9138813944 تلفن: 8439490 ۰۵۱۱ نمابر: 8439490 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: jbms@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.