اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره سایت چیست؟

ممتاز 11.1%
عالي 6.1%
خوب 9.1%
متوسط 14.1%
ضعيف 59.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله علوم پايه پزشکي ايران ( 33753 )
صفحه اصلی ( 8834 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 8045 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4769 )
آرشیو ( 4352 )
راهنمای نويسندگان ( 3467 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3216 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3200 )
آرشیو ( 3144 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره چهارم زمستان 85 ( 2967 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2824 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2793 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2789 )
فهرست مقالات جلد دهم شماره 1، پیاپی 33 - بهار 86 ( 2756 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2713 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2688 )
هيات تحريريه ( 2556 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2522 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2517 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2481 )
هيات تحريريه ( 2437 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2428 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2289 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره سوم پاییز 85 ( 2230 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره اول بهار 85 ( 2128 )

مجله علوم پایه پزشکی ایران >جلد 9، شماره 1 (پیاپی 29)  بهار 85>خلاصه مقاله فارسی
 
 

بررسي پاسخ ايمني در برابر ليشمانيا ماژور اتوكلاو شده محصور  در ليپوزوم با Tm متفاوتدر مدل موشي

[1]يحيي سهرابي،*[2]دكتر محمود رضا جعفري، [3]دكتر علي خامسي پور

تاريخ دريافت: 10/3/84

تاريخ پذيرش: 22/10/84

چكيده

هدف

ليشمانيوز يك بيماري انگلي است كه عامل آن انواع گونه‌هاي ليشمانيا مي‌باشد. ايمني محافظتي در برابر ليشمانيوز ايمني سلولي مي‌باشد. نتايج كارآزمايي باليني واكسن ALM (Autoclaved Leishmania major) ميزان اثربخشي پائيني را نشان داده است. ليپوزومها وزيكولهاي ميكروسكوپي هستند كه شامل دو لايه‌هاي فسفوليپيدي و فضاي مايي مي باشند و به عنوان ايمونوادجوانت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. هدف از اين مطالعه بررسي پاسخ ايمني ALM محصور شده در ليپوزومهاي تشکيل شده از فسفوليپيدهاي با درجه حرارت عبور فاز (Tm) متفاوت در موشهايBALB/c مي باشد.

مواد و روش كار

ليپوزومهاي حاوي ALM به وسيله روش دهيدراسيون و هيدراسيون مجدد Ddehydration rehydration vesicle, DRV))كه دارايDipalmitoyl phosphatidyl cholin (°C41Tm= DPPC,) وكلسترول، يا Phosphatidyl cholin (°C10- Tm= PC,) و كلسترول به نسبت مولي 7:2 بود، ساخته شدند. موشهاي BALB/c (ده عدد در هر گروه) به صورت زير جلدي در سه نوبت به فاصله سه هفته با DRV-DPPC/Chol-ALM (mg 180)، DRV-PC/Chol-ALM (mg 180)، ALM به تنهايي (mg 180)، بافر PBS و گروه ليپوزوم خالي ايمونيزه شدند. سه هفته بعد از آخرين تزريق آزمون جلدي ازدياد حساسيت تاخيري (DTH) با تزريق 107×1 انگل ليشمانيا ماژور منجمد و ذوب شده به كف پاي چپ موش و PBS به عنوان كنترل در كف پاي راست به صورت زير جلدي انجام گرفت و ميزان تورم حاصل در پاي موشها 24 ، 48 و 72 ساعت پس از تزريق اندازه‌گيري شد. قبل از تزريق دوم و سوم واكسيناسيون و قبل از تست DTH از موشها خونگيري به عمل آمد و عيار آنتي بادي ضد ليشمانيا (IgG total, IgG2a, IgG1) در نمونه هاي خوني به وسيله روشELISA تعيين شد.

نتايج

ليپوزومها داراي اندازه هاي مختلفي بين 5/0 تا 3 ميکرومتر بودند. ميزان محصورسازي آنتي ژن ALM درDRV-DPPC/Chol-ALM و DRV-PC/Chol- ALM به ترتيب 46% و 43% بود. نتايج DTH نشان داد كه تورم پا در گروههايي كه DRV-DPPC/Chol-ALM و DRV-PC/Chol/ALM گرفته بودند، به طور بارزي بيشتر از ساير گروهها بود. نتايج ELISA نشان داد كه عيار IgG تام در گروههايي كه PBS، ليپوزوم وALM به تنهايي دريافت كرده اند بالا نرفته اما در[4] گروههاي DRV-DPPC/CHOL-ALM و DRV-PC/CHOL-ALM ميزان عيارIgG تام افزايش يافته بود. عيار IgG1 سرمها در گروههاي مختلف تقريبا يكسان بود، در حالي كه عيار IgG2a در گروههايي كه DRV-DPPC/Chol-ALM گرفته بودند، به طور بارزي بالاتر از گروه DRV-PC/CHOL-ALM و گروههاي كنترل بود.

نتيجه‌گيري

نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه ليپوزومهاي تهيه شده از فسفوليپيدهاي با Tm بالا مي تواند به عنوان ياور ايمنولوژيك مناسب براي ALM به منظور تحريك پاسخ ايمني سلولي باشند.

كلمات كليدي: واكسن، ليپوزوم، ALM، ليشمانيوز، ليشمانيا ماژور.1- دانشجوي كارشناس ارشد ميكروبيولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم

2- دانشیار گروه فارماسوتيكس، دانشكده داروسازي، مركز تحقيقات بيوتكنولوژي و علوم دارويي پژوهشكده بوعلي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

* نويسنده مسئول، تلفن: 8823255-0511 نمابر، 8823251 – 0511 ، mr_jaafari@yahoo.com

3- دانشيار ايمنولوژي، مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : جمعه 31/01/86 ساعت 02:32

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه. کد پستی: 9138813944 تلفن: 8439490 ۰۵۱۱ نمابر: 8439490 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: jbms@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.