اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره سایت چیست؟

ممتاز 11.1%
عالي 6.1%
خوب 9.1%
متوسط 14.1%
ضعيف 59.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله علوم پايه پزشکي ايران ( 33799 )
صفحه اصلی ( 8839 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 8052 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4773 )
آرشیو ( 4358 )
راهنمای نويسندگان ( 3468 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3228 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3211 )
آرشیو ( 3148 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره چهارم زمستان 85 ( 2970 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2838 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2799 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2796 )
فهرست مقالات جلد دهم شماره 1، پیاپی 33 - بهار 86 ( 2768 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2725 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2695 )
هيات تحريريه ( 2568 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2532 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2527 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2487 )
هيات تحريريه ( 2442 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2437 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2295 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره سوم پاییز 85 ( 2238 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره اول بهار 85 ( 2136 )

مجله علوم پايه پزشكي ايران › جلد10شماره 1› بهار 86> خلاصه فارسی مقاله
 
 

بررسي پارامتر های موثر در تغلیظ فرآورده ايمونوگلوبولين Anti-Rh(D)توسط سیستم اولترافيلتراسيون

1مریم هاشمی،2 محمود رضا جعفری، 3نرجس باران زاده،*4عبدالرضاوارسته

چکیده

هدف

ایمونوگلوبولین Anti-Rh (D) جهت پيشگيري از توليد آنتي بادي هاي Anti-Rh در افراد با Rh منفي كه در معرض گلبولهاي قرمز Rh مثبت قرارگرفته اند؛ استفاده مي شود. فرایندهای تخلیص و آماده سازی این نوع فراورده تاثیر مستقیم بر طول عمر آن دارد. از طرفي با توجه به آن که محلولهای رقیق پروتئينی خارج شده از ستونهای کروماتوگرافی به علت اتصال به سطوح و تجزیه به زیر واحدهای متشکله، پایدار نیستند؛ لذا معمولا بعد از استخراج نیاز به تغلیظ دارند. هدف از اين مطالعه تغليظ فرآورده (Anti-Rh(D با استفاده از سيستم اولترافيلتراسيون وبررسي شرایط مناسب برای فرایند تغليظ است.

مواد و روش کار

جهت مطالعه پارامترهای مختلف موثر در تغلیظ ایمونوگلوبولین ( Anti-Rh(Dتوسط روش اولترافیلتراسیون، مقدار ml 100 فرآورده خالص شده، به همراه گلایسین M3/0 و غلظت های مختلف سوکروز(mM90و60،30) به وسیله سیستم Minitan-S که فيلتر آن از نوع Polysulfon با cut off معادل30000 دالتون است؛ به مدت 50 دقیقه و تا حجم ml 27، تغلیظ شد. روش جریان آب تمیز جهت تعیین سرعت مناسب پمپ، روش برادفورد جهت تعین پروتئين تام موجود در محلولی که از فیلتر عبور کرده، روش SRID (Single Radial Immunodiffusion) جهت بررسی میزان IgG تام نمونه، قبل و بعد از تغلیظ، ژل فیلتراسیون برای بررسی میزان مولکولهای IgG تجمع یافته و شکسته شده و روش (Enzyme-Linked Antiglobulin Test) ELAT جهت تعیین میزانIgG اختصاصی(Anti-Rh (D مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج

نتایج نشان داد که تحت شرایط ذکر شده، تقريباً مقدار بسيار ناچيزي پروتئين از فيلتر عبور مي کند كه مي توان از آن صرف نظر نمود. غلظت IgGتام نیز قبل و بعد از تغلیظ تقریبا یکسان است. در روش ژل فیلتراسیون وبا استفاده از ستون سفادکس G-200،میزان مولکول های تجمع یافته و شکسته شده در نمونه تغلیظ شدهIgG، به ترتیب 3/2 و 5/2 درصد و IgGمونومرنیز، 95 درصد به دست آمد. بررسي ميزان Anti-Rh (D)نمونه های اولترافيلتر شده تحت فرمولاسیونهای مختلف توسط روش ELATنيز، بيانگر آن بود كه در نمونه تغلیظ شده و بدون فرمولاسیون (Anti-Rh (D به میزان 2/8% کاهش یافته است. در فرمولاسیون هائی که حاوي M 3/0گلايسين و30، 60 و 90 mM سوكروز در بافر سديم- پتاسيم فسفات mM25 pH 5/7 است به ترتیب 6/1%، 7/0% و 3/2% كاهش در میزان Anti-Rh (D) مشاهده شد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، که سیستم اولترافیلتراسیون تحت شرایط ذکر شده برای تغلیظ (Anti-Rh(D روشی مناسب است. به منظور جلوگيري از دناتوراسيون پروتئين تحت فشار سيستم اولترافیلتراسیون در طی فرایند تغلیظ، مطلوب است که پايداركننده هائي همچون گلايسين و سوكروز را قبل از عمل تغليظ به فراورده اضافه نمود.

كلمات كليدي:Anti-Rh(D ) ، اولترافيلتراسيون، فعاليت بيولوژيكي،ELAT ، پایداری، ایمونوگلوبولین.


1 - دانشجویPhD بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 - دانشیار داروسازی صنعتی، گروه فارماسيوتيکس و مرکز تحقيقات بيوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 - دکترای عمومی داروسازی

4 - دانشیار ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

* نويسنده مسئول: تلفن: 7112410– 0511، varasteha@mums.ac.ir

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 15/06/86 ساعت 06:58

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه. کد پستی: 9138813944 تلفن: 8439490 ۰۵۱۱ نمابر: 8439490 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: jbms@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.